Prima pagină

COMUNICAT - demarare proiect Şcoala Pentru Toţi

”Școala pentru toți - acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord Vest”- un proiect demarat de Fundația World Vision România

Demarare proiect „Școala pentru toți- acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest”,Contract nr. POCU/74/6/18/104571.

World Vision România
Fundația World Vision România în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Comuna Sînpaul și unitățile de învățământ preuniversitar asociate: Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici, Școala Gimnazială Cojocna, Școala Gimnazială “Tamas Gyula” Mera, Școala Gimnazială “Ion Alexandru” Sînpaul, Școala Gimnazială Poieni anunță începerea proiectului POCU/74/6/18/104571 „Școala pentru toți - acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Prioritatea de investiții 10(i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

isc cj
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.983.905,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 7.799.988,51 lei, echivalentă cu 97,70% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de bunăstare al

comunităţii prin participare școlară în învățământul obligatoriu din Romania ca rezultat al implementării de programe educaționale de tip ”A doua Șansă”, extracurricular SDS și remedial integrat ,,Școală după Școală’’ pentru 1211 antepreșcolari, școlari și copii/tineri/adulți care au părăsit sistemul de educație, din cinci comunități rurale din judetul Cluj.

guv
Obiectivele specifice vizează creșterea performanței școlare și menținerea în educație pentru 15 copii de vârstă antepreșcolară, 240 copii de vârstă preșcolară, 250 din învățământul primar și 286 din învățământul gimnazial. În cadrul acestui obiectiv se va pune accent pe furnizarea serviciilor de consiliere și asistență educațională prin organizarea de programe de tip "gradinița prietenoasă", "ziua porților deschise la gradinita",”Școala Părinților”, educație remedială și program de școală dupa scoal
ă, activități inovative și incluzive, programe de tip A doua șansă, excursii și tabere școlare, instrumente educaționale interactive, sprijin financiar și material; acțiuni destinate îmbunătățirii și diversificării serviciilor educaționale oferite în comunitățile rurale prin schimburile de experiență și workshopuri tematice organizate pe întreaga perioadă de implementare.

Programe de dezvoltare profesională pentru 70 de cadre didactice și personalul de sprijin are în vedere dezvoltarea de competențe transversale pentru profesori în domenii care contribuie la prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a școlii, precum: educatia parentală, metode de predare/învățare activ-participative, interactive și centrate pe copil. Acordarea de stimulente pentru performanta (de tip bursa), pentru 15 cadre didactice.

comuna sinpaulProiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin intervenții integrate pe durata a 36 luni la toate nivelurile de învățământ (începând de la vârste fragede se dorește a se inocula importanța educației, plăcerea de a frecventa o formă de educație), la nivelul celor cinci unități asociate din proiect, cu impact privind problematica părăsirii timpurii a școlii și la nivelul județului Cluj. Cel puțin 500 de copii vor beneficia de măsuri financiare și materiale care le vor permite frecventarea școlii, schimbarea atitudinii față de școală și de educație, scăderea șanselor de abandon și risc de abandon școlar.

Rezultatele pe care proiectul le vizează sunt: o metodologie de selecție și de lucru cu grupul țintă, 1.211 de membri ai grupului țintă selectați, un pachet integrat de servicii furnizat pentru educația antepreșcolară, un pachet integrat de servicii furnizat pentru educația preșcolară, un pachet integrat de servicii furnizat pentru educația școlară, work-shop-uri pentru schimburi de bune practici, work-shop-uri pentru încheierea de parteneriate cu actori locali, în vederea dezvoltării instituționale, 50 de absolventi ai programului ”A doua șansă”, 70 de cadre didactice calificate și formate, etc. Durata de implementare a proiectului va fi de 36 de luni, începând cu 11 aprilie 2018 și finalizându-se în 10 aprilie 2021.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Romana Chioreanu, Manager Proiect, Fundația World Vision Romania, str. Republicii nr.70, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, tel 0724-06.70.40.